VÅR VISJON OG VÅRT FORMÅL

Årsrapport
VÅR VISJON
Bypro har som visjon å være en lønnsom bedrift med god kundebehandling, feilfri produksjon og samtidig bidra til økt livskvalitet for medarbeiderne, basert på trivsel, medbestemmelse og humor.
VÅRT FORMÅL
Å tilrettelegge arbeidsmarkedstiltak med arbeidsplasser for yrkeshemmede fra Oslo. Målgruppen er primært personer med moderat utviklingshemming og andre som mottar trygd eller attføring og ikke har egnet dagtilbud.
Grunnlaget for sysselsettingen skal baseres på fremstilling av varer og tjenester på det ordinære marked. Sysselsettingen skal bidra til at den yrkeshemmede kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte.

OVERORDNEDE MÅL
Vi er gitt et samfunnsansvar som vi skal forvalte i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og krav.
Vi skal sikre at bedriften drives i henhold til eiers utarbeidede retningslinjer.
Vi skal sikre at samfunnet ved deres bemyndigede får de tjenester som er avtalt.
I arbeidet for å oppfylle vårt formål og være i tråd med vår visjon, vil vi sikre alle verdighet, integritet og beskyttelse mot risiko.

BEDRIFTENS POLITIKK (retningslinjer – policy)
Skal være støttende til at vi skal nå vårt formål og vår visjon

POLITIKK OM ETIKK
Bedriftens etiske politikk bygger på internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. Politikk / retningslinjer, overordnede mål og verdier bygger på lover, regelverk og forskrifter som er styrende for vår virksomhet. Våre avtaler, interne retningslinjer og rutiner (prosedyrer) skal bygge på våre verdier, overordnede mål og etiske retningslinjer. Verdighet, integritet og beskyttelse mot risiko for den enkelte i arbeidet er et overordnet mål i bedriftens politikk. Politikk (retningslinjer – policy) er basert på verdiene faglighet, ærlighet og livskvalitet gjennom inkludering som grunnlag for vår visjon om trivsel, likeverd, medbestemmelse og humor.

KVALITETSPOLITIKK
Vårt mål er at samarbeidspartnere skal velge vår bedrift på grunnlag av den gode kvalitet vi kan vise til i produksjon, og i den sosialfaglige tilnærming til at den enkelte yrkeshemmede kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. Kvalitetsarbeidet skal fremme bedriftens formål og visjon, og vil være i kontinuerlig evaluering og forbedring for tilpasning til de krav og forventninger som stilles til oss.

PERSONALPOLITIKK
Denne skal utvikle og sikre at ledere og ansatte settes i stand til å realisere bedriftens mål, og den skal sikre at vi får en brukerorientert kultur med engasjerte, kompetente og stolte medarbeidere – slik det beskrives i strategisk plattform for ByPros personalpolitikk skal dette bygge på verdiene; Mestring – Kreativitet – Utvikling. At bedriften følger gjeldende lover, regler og krav når det gjelder arbeidsforhold som; lønn og arbeidstid, ferie, likestilling og ikke-diskriminering er en forutsetning. Likeledes anerkjennelse for innsats, vern for at alle involveres i arbeidet og vern mot mobbing. Dette beskrives også i vår rekrutteringspolitikk.

POLITIKK FOR BRUKERMEDVIRKNING
Bedriften vil legge til rette for at alle skal kunne påvirke sin situasjon utfra sine egne forutsetninger. Å kunne ta del i planlegging og gjennomføring av eget arbeid i bedriften, samt å kunne være med i utforming og framtidsplanlegging av bedriften som helhet mener vi er viktige forutsetninger for opplevd livskvalitet og egenkraftmobilisering (empowerment).

STYRE
Eier: Oslo Kommune
Styreleder: Ellen Iren Oldereid
Styremedlem: Liv Irene Sigurdsson
Styremedlem: Tom Refsum Aatlo
Styremedlem: Lasse Østmark
Styremedlem: Bjarne Jørgen Dæhli

Daglig leder: Jan Peter Hegg
Nestleder: Peter Dannevig
Avdelingsleder Skullerud: Arve Roar Sagvik
Avdelingsleder Holmlia: Jeanette Myrhaug
Arbeidsleder Skullerud: Linda Fjellstad
Arbeidsleder Holmlia: Margareta Strömstedt
Arbeidsleder Skullerud: Venche Andersson
Arbeidsleder Holmlia: Martin Eneberg
Arbeidsleder Holmlia: Rune Forshaug